กคช.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดบ.-ยืดเวลาเช่าซื้อบรรเทาพิษโควิด

กคช.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดบ.-ยืดเวลาเช่าซื้อบรรเทาพิษโควิด

           กระทรวง พม. โดยการเคหะฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อ ลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งยังช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายให้หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่การเคหะฯ

          สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบัน มี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการแรก ลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าเช่าซื้อและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ 1. ลูกค้าสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือ 6.50% ทุกประเภทสัญญา (สัญญาเช่าซื้อ ประนอมหนี้ ที่ดินส่วนเกินฯ) กรณีสัญญาแนบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม 2. ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อรวมที่ผ่อนมาแล้วเป็นไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี กรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้

          มาตรการที่สอง ปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าเช่าซื้อที่มีหนี้ค้างชำระทุกอัตราดอกเบี้ย มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระที่การเคหะฯได้บอกเลิกสัญญาแล้วหรือยังไม่บอกเลิกสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงเหลือ 6.50% ทุกประเภทสัญญา กรณีสัญญามีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม และขยายระยะเวลาสัญญารวมที่ผ่อนมาแล้วเป็นไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี กรณีอายุเกิน 70 ปี ให้ใช้ระยะเวลาตามสัญญาเดิม

          และมาตรการที่สาม ให้ส่วนลดค่างวดเช่าซื้อ จำนวน 1,000 บาท โดยให้ส่วนลดลูกค้าเช่าซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% และเป็นลูกค้าเช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และต้องชำระค่าเช่าซื้อให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 จะได้รับส่วนลดค่าเช่าซื้อจำนวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

          สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ การเคหะฯได้กำหนดโปรโมชัน 3 รูปแบบ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64 ได้แก่ โปรโมชันดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ วางเงินจองเริ่มต้น 99 บาทเฉพาะโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือใกล้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

          โปรโมชันลดราคา เฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 -20% ของราคาขายเงินสดเดิม ราคาเริ่มต้น 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท และโปรโมชันบ้านเช่าราคาพิเศษสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน จำนวน 84 โครงการ โดยมีอัตราค่าเช่าในปีแรก บ้านพร้อมที่ดินอัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน, ห้องชุดขนาด 30-40 ตร.ม.ชั้น 1-2 อัตราค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน ส่วนชั้น 3-5 อัตราค่าเช่า 999 บาท/เดือน และห้องชุดขนาด 24 ตร.ม.อัตราค่าเช่า 599 บาท/เดือน โดยการเคหะฯเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ น้ำ-ไฟ และค่าส่วนกลางในปีแรก.

 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

วันที่ : 30 เมษายน 2564